Programunk

Egynek minden nehéz; soknak semmi sem lehetetlen.

Széchenyi István

Képviselő jelöltjeink bemutatkozása

Időszaki kiadványunk – választási program, képviselők bemutatkozása

A Falubarát Győrújbarát Egyesület programja

Egyesületünk képviselői 2006 októbere óta aktív tagjai a győrújbaráti képviselőtestületnek. Ebben az időszakban az egyesület célkitűzéseiből, illetve a képviselőtestület ciklusprogamjából nagyon sok minden megvalósult. A sikerek nyomán újabb célok, újabb feladatok fogalmazódtak meg, amelyek megvalósítása az elkövetkező évek feladata lesz.

A jövőben az alábbi alapelvek mentén fogunk a köz érdekében dolgozni:

 1. A többség érdekeinek képviselete
  Minden döntés, minden fejlesztés, minden változtatás előtt azt kell mérlegelni, hogy ne egy szűk kisebbség, hanem a többség érdekeinek figyelembe vételével dolgozzunk. Nem mindig annak van igaza, aki hangosabban kiabál, ezért egy széles körű, indulatoktól és elfogultságoktól mentes előkészítés után lehet jó döntéseket hozni.

 2. Az itt élők elsőbbsége
  Egyfajta pozitív lokálpatriotizmus, hiszen nagy igény van rá, hogy a falu egyre csak bővüljön, ám ezt csak a megfelelő infrastruktúra kiépítésével, az intézményhálózat bővítésével együtt, kontrollált keretek között szabad véghezvinni. Nagyon sok beépítetlen belterületi ingatlan, foghíjtelek van, ezért továbbra sem támogatjuk külterületi ingatlanok belterületté minősítését.

 3. Hosszú távú tervezés, fenntartható fejlődés
  Alapelv, hogy a rövid távú előnyök nem kompenzálhatják a hosszú távú hátrányokat. Mindenkor szem előtt kell tartani a falu, az itt élők hosszú távú érdekeit. A fenntartható fejlődés, a „gondolkozz globálisan – cselekedj lokálisan” alapelveinek be kell épülnie mindennapi gondolkodásunkba.

 4. Humán erőforrások kihasználása
  Győrújbarát humán erőforrása magasan az országos átlag feletti. Ezt jelenleg nem használjuk ki. Lelkes, tenni akaró civileket kell segíteni, támogatni, hiszen ők a saját idejüket, energiájukat nem kímélve próbálnak létrehozni a közösség számára hasznos dolgokat. Ezt az önkormányzat anyagi erőforrásokkal tudja csak támogatni.

 5. Régiós szerepünk erősítése
  Győrújbarát ismertsége és elismertsége a méretéhez, szellemi és anyagi potenciáljához képest alacsony. Ezt csak folyamatos, kitartó munkával lehet megváltoztatni. Ez elsősorban a polgármester és az önkormányzati szervezetek feladata

Részletes programunk

Közösségi élet, kultúra, sport

 • Kiemelten fontos feladta a helyi piac létrehozása. Ebben az ügyben tettünk már lépéseket, de célunk, hogy legkésőbb 2011 tavaszán meginduljon a helyi termelők és fogyasztók részvételével a győrújbaráti piac.

 • Sok-sok dolog van, amivel az önkormányzat nem tud foglalkozni és nem is a feladata. Tágabb teret kell adni a civil kezdeményezéseknek. A településen létező egyesületeket támogatni kell, de átgondoltabban és arányosabban, szabályozott és ellenőrizhető keretek között.

 • Sokszor tapasztalhatjuk, hogy a helyi közösségi, kulturális programokra kevesen látogatnak ki. Ezt kitartó munkával, jó kommunikációval, érdekes programok szervezésével meg lehet változtatni

 • Célunk egy zenei fesztivál meghonosítása Győrújbaráton, ami idővel, állandó programként a falunap része lehet.

 • A Civilház mellett épített sportpálya kihasználtsága mutatja, hogy nagy igény van további, hasonló pályák építésére. A helyi sportegyesületekkel együttműködve fejleszteni kell a tömegsportot. Látható, hogy a gyerekek, a fiatalok önszerveződő módon is sportolnak, nekünk ehhez elsősorban az eszközöket a kereteket kell biztosítani.

 • A közösségi élet fejlesztésében sokkal fontosabb szerepet kell adni az internetnek, a honlapnak. Jelenleg nem megfelelően működik a falu honlapja, ezen elsősorban szervezéssel lehet javítani. A helyi kulturális és sportprogramok szervezésében aktívan fel kell használni az internet nyújtotta lehetőségeket.

 • A Patrióta Egyesület felvállalta az Erzsébet utcai tájház ügyét, őket ebben segíteni kell, hiszen mindannyiunk érdeke, hogy ez az építészeti emléket még az unokáink is láthassák.

 • Az ÁMK körüli viharok lecsendesedtek, minden adott egy jó színvonalú oktatáshoz. Továbbra is minden segítséget meg kell adni az általuk végzett munkához.

Fejlesztés, fejlődés

 • A már elnyert pályázat megvalósításával 2012 őszén megnyitja kapuját a győrújbaráti bölcsőde. A megvalósítás és a fenntartás is anyagi erőforrásokat igényel, ezt mindenképpen figyelembe kell venni a jövőben.

 • Folytatni kell a megkezdett járdaépítési programot, elsősorban a Petőfi utca-Arany János utca vonalán. Ez része a 2010-es elfogadott költségvetésnek, de félő, hogy más, előre nem tervezhető kiadások elviszik az erre szánt pénzügyi keretet.

 • Nem halogatható a vízelvezetés komplex, átfogó rendezése. Ütemezetten, de minden évben fejleszteni kell, hiszen az elmúlt csapadékos év jól mutatta évtizedes lemaradásunkat ezen a területen.

 • A hulladékgyűjtésen elsősorban szemléletformálásra van szükség, hiszen a tárgyi feltételek nagyrészt adottak, illetve a 2011-ben megnyíló hulladékudvar mindenki számára elérhető lesz. A szelektív hulladékgyűjtők környéken rendben tartása kiemelt feladat, itt komoly összegű bírságolásokat kell elindítani.

 • Szeretnénk rendezni a régi iskolaépület sorsát. Sajnos az elmúlt évek próbálkozásai nem vezetek sikerre, így új utakon, új módszerekkel, új koncepció mentén kell végleges megoldást találnunk.

 • A fejlődés részeként kezeljük a közlekedést, a közlekedési kultúrát (és sokszor ennek hiányát) is. A gyorshajtás és a tiltott helyen parkolás naponta okoz balesetveszélyt az itt élőknek. Ez ellen rendőri segítséggel, a bírságolás visszatartó erejével kell fellépni.

 • Kiemelten kell figyelni az energiatakarékossági pályázatokra, elsősorban a közintézményekre vonatkozóan. Bemutatókat, tájékoztatókat kell szervezni a falu lakóinak, ahol megismerhetik a legújabb módszereket és segítséget kapnak a megvalósításukhoz is.

 • Szükségesnek látjuk a Civilház, Csordahajtó aljának másodlagos faluközponttá történő fejlesztését, közösségi tér kialakítását, amelyet programok szervezésére lehet felhasználni

 • A Kontrasaroknál -az iskola mellett- megvásárolt saroktelket integrálni kell az iskola területéhez. Egy részére sportpályát kell építeni, amelyet iskolaidőn túl is használhatóvá kell tenni.

 • Folyamatosan napirenden van az egészségügyi ellátó rendszer infrastruktúrájának javítása. Egy ideig a tervezett egészségközpont, és az annak megvalósítására benyújtott pályázat miatt nem foglalkoztunk ezzel, később pedig más, fontosabb feladatok adódtak. Feltett célunk, hogy a következő négy évben ezen a területen is előrelépjünk.

 • A közterületek rendezése elkezdődött, a jegyző irányításával működő karbantartó csoport látható eredményeket ért el, illetve az utcai eligazító táblákat is kihelyeztük. Itt is van még sok teendőnk, de ebben számítunk a falu lakóira is, hiszen ha a saját portája előtt mindenki rendet tartana, már sokat lépnénk előre.

Idegenforgalom, vendéglátás

Olyan egyedi ötletek megvalósítását kell felkarolni, támogatni, amelyek egyedivé tehetik a falut. Azokat a célcsoportokat kell megtalálni, akiket ide lehet csábítani a faluba. Mindez nem megy olyan elkötelezett civilek vagy üzleti vállalkozók nélkül, akik szívükön viselik az egyes ötletek megvalósulását. Ilyen ötlet lehet például:

 • kerékpáros ügyességi pálya

 • gyepsí oktató pálya

 • bekapcsolódni az El Camino magyarországi zarándokútvonalába

 • Ménfőcsanak-Győrújbarát-Nyúl-Tényő kerékpáros körverseny

 • a falu elején ( a Termin telephely melletti) földdarab megvásárlása korcsolyázáshoz és/vagy pihenőtóhoz

 • részletes térkép az erdei túraútvonalakról

 • strandröplabda-pálya kialakítása, verseny szervezése

 • kalandpark, nyári bobpálya

Önkormányzat

2010 őszétől a polgármester mellett az eddigi 13 helyett csak 8 választott önkormányzati képviselő lesz, a törvényi változásoknak megfelelően. Ez még hatékonyabb munkát követel a képviselőktől illetve a hivatali előkészítő és végrehajtó munkával szemben is magasabb elvárások lesznek. Az elmúlt években végbement hivatali átalakítások megteremtették ennek a magasabb színvonalú munkának a feltételeit.

Továbbra is cél az ügyfélbarát önkormányzat megvalósítása, ehhez jól képzett és motivált tisztviselők szükségesek. Sok pozitív változás történt ezen a területen, ezt az irányt a jövőben is tartani kell.

Szándékunkban áll egy közterület-felügyelői státusz megteremtése, ebben jegyző úr is partnerünk. A közterület-felügyelő hivatalos személyként saját hatáskörben eljárhat az illegális szemetelők, tiltott helyen parkolók, illegális közterület-használók ellen is. Sajnálatos módon erre egyre nagyobb szükség van Győrújbaráton.

Mindezek végrehajtásához egy új, felkészült, jól képzett, tapasztalatokkal rendelkező polgármesterre van szüksége Győrújbarátnak.

Azon bölcs embereknek, akik visszautasítják az államügyekben való részvételt,

az a büntetése, hogy a buta emberek által kormányzott államban kell élniük.

Platón

Rövidített programunk

 1. Új, felkészült polgármestert Győrújbarátra!

 2. Őstermelő piacot nyitunk 2011 tavaszán.

 3. Rendezni kell a falu komplex vízelvezető rendszerét.

 4. Folytatni kell a járdaépítést.

 5. Több támogatást a civileknek, de ellenőrzött módon.

 6. Zenei fesztivált szervezünk az egész falu szórakoztatására

 7. Közterület-felügyelői státuszt teremtünk a tiszta, rendezett környezet megteremtéséért

 8. Tovább erősítjük az ÁMK-t, fejlesztjük az iskolát.

 9. Sportpályákat építünk, támogatjuk a tömegsportot.

 10. Célunk, hogy az önkormányzatnak saját, stabil bevételi forrásokat teremtsünk

***

A Falubarát-Győrújbarát Egyesület részletes szakmai programja 2006-ból

Jövőkép

Győrújbarát az utóbbi években dinamikusan és gyorsan fejlődött. Lakosságának száma meredeken emelkedett. Több mutató alapján, lehetőségeit és adottságait tekintve a megye települései közül az elsők között található.
A lakosság összetétele az elmúlt évtizedben megváltozott. Sok fiatal, magasan képzett szakember költözött a településre. Sajnos a dinamikus növekedést szemmel láthatóan nem követte az infrastruktúra, az intézményrendszer növekedése és korszerűsödése. Az újonnan betelepült lakóknak és szemléletüknek semmilyen képviselete nincs az önkormányzatban.
A régóta itt élőknek is talán furcsa az a változás, amit a faluba beköltöző fiatal, jól képzett, dinamikus emberek hoztak. Ezek az emberek, mi, azt szeretnénk, hogy ebből a másfajta szemléletből a falu minél több előnyt lásson. Önzetlenül, a köz javára szeretnénk tevékenykedni, felajánlani mindazt a tudást és tapasztalatot, amit eddig összegyűjtöttünk.

Az első és legfontosabb kérdés, hogy mi lesz ebből a településből?

A mostani lélekszám is jelentős kihívás a település jelenlegi vezetésének. Az erőltetett népességnövekedésnek pedig nincsen meg sem az infrastrukturális, sem az intézményi háttere.
A mi jövőképünk: Győrújbarát az élhető falu.

“Ha az ember egy kicsit is hozzá tud tenni ahhoz, hogy a világ jobban működjön, az emberek boldogabban éljenek, akkor azt meg kell tennie, és akkor már megtette a maga feladatát.”

1. Az önkormányzat tevékenysége, és viszonya a lakossághoz

Milyennek kell lennie egy önkormányzatnak? Ahány település, annyiféle koncepció, ahány ember, annyiféle vélemény. Nem tételezzük fel, hogy akik eddig itt tevékenykedtek, nem jó szándékkal tették azt, de azt gondoljuk, hogy lehet jobban és kevesebb hibával is dolgozni. Nem szabad az egyéni érdeket előtérbe helyezni a köz érdekével szemben. Arra kell törekedni, hogy e kettő egy irányba mutasson.

Mi kell ahhoz, hogy a lakosság elégedett legyen a falu vezetésével?
Szerintünk az alábbiak:

 • Hosszú távú fejlesztési koncepció kialakítása, összhangban az Európai Unió által megfogalmazott elvekkel. Ne csak a település névtábláján legyen rajta az “európai falu” megjelölés, hanem a tettekben és programokban is.
 • Egyértelműen megfogalmazott, nyilvánosságra hozott és betartott szabályok az önkormányzat működésére.
 • Ügyfél-, és vállalkozóbarát önkormányzati hivatalt szeretnénk kialakítani. Az államigazgatási ügyek intézése során az önkormányzat részéről korrekt, a törvényeket maximálisan betartó munkát kell megkövetelni. Az ügyfél azt érezze, hogy nem ő van a Hivatalért, hanem a Hivatal van érte.
 • Átlátható, és szakmai alapokon nyugvó pénzügyi tervezés, költségvetés, és annak ellenőrzése.
 • Profi szakemberek bevonásával, világosan felépített koncepciók mentén az egyre bővülő pályázati lehetőségeket minél nagyobb arányban kell kihasználni.
 • Elengedhetetlen a sokoldalú kommunikáció, ami nemcsak a kész döntések közzétételében nyilvánul meg, hanem már a döntés előkészítés fázisában is megmutatkozik. Ennek érdekében szükségesnek tartjuk az önkormányzattól független újság fenntartását, valódi újságírással, mindenki számára érdekes tartalommal. Az objektív tájékoztatás céljából meg kell valósítani a FALU-TV fejlesztését is. Mai korunkban elengedhetetlen az internetes kapcsolat, naprakész és karbantartott honlap segítségével, lakossági fórummal. Mindezek mellett természetesen a személyes találkozásokra is szükség van. Ezért kívánjuk megvalósítani a polgármesteri és képviselő fogadóórák, közmeghallgatások szabályozott és állandó rendszerét is.
 • A falu bevételeinek növelése érdekében újra kell gondolni a kapcsolattartást a helyi vállalkozásokkal. Arra kell ösztönözni az itt lakókat, hogy vállalkozásuk székhelyét is ide jelentsék be. A lakosságot arról kell meggyőzni, hogy a helyi vállalkozásokat részesítse előnyben. Ez utóbbira javasoljuk megjelentetni a Győrújbaráti “Kisokos”-t, amelyben minden helyi vállalkozás térítésmentesen bemutatkozhatna, termékeiről, szolgáltatásairól és a nyitva tartási idejéről adhatna tájékoztatást. Ezt az adatbázis internetes honlapon is megjelenítjük.

“Hatalmon lenni nem élvezet, hanem szolgálat. Nem a hatalmat kell szolgálni, hanem a hatalom szolgálja az emberek akaratát”.

2. Élhető Győrújbarát

Mikor élhető egy település? Nehéz erre választ adni. Ha azt mondhatja valaki, hogy éjszaka nyugodtan aludt, nem zavarták meg az álmát; jókedvvel megy munkába; ahol jár, rendezett házakat és parkokat lát, az utak nem kátyúsak és tiszták; azért siet haza a munkából, mert hétvégén valami érdekes program várja; ha este kiül a teraszra, a táj szépsége és nyugalma jól esik a szívének… akkor biztosan szeret itt élni. Akkor élhető a falu, ha az emberek szeretnek itt lakni, dolgozni és kikapcsolódni.
Mi kell ehhez?

 • Az önkormányzati utak teljes körű felújítására van szükség. Az utak mellé minél több szegélyt, járdát és kerékpárutat kell építeni. Több parkolóhelyet kell kialakítani, főleg a faluközpontban.
 • A közútkezelőhöz tartozó utak felújítása érdekében erőteljes lobbizásra van szükség. A települést be kell kapcsolni a Győr-Nyúl, és Győr-Ménfőcsanak kerékpárút hálózatába.
 • A Győr-Ménfőcsanak és Nyúl közötti szükségtelen közúti forgalmat csökkenteni kell, elsősorban a teherautók elterelésével.
 • Különösen gyermekeink, és az idősek érdekében elengedhetetlen a biztonságos közlekedés feltételeinek javítása. Javasoljuk fekvőrendőrök elhelyezését, zebrák felfestését, sebességfigyelő kamerák telepítését a veszélyes útkereszteződésekhez, a közhivatalok és közintézmények közelében. A törvényi előírások figyelembe vételével mozgáskorlátozott embertársaink érdekében szükséges az épületek akadálymentesítése.
 • Szükséges fedett buszvárók kialakítása.
 • A csapadékvíz elvezetésének megoldása az önkormányzat feladata. Ezen a területen sokévi elmaradás tapasztalható. Ezt a problémát szakmai szempontok alapján a település egészére nézve meg kell tervezni, összhangban a járdák és kerékpárutak építésével.
 • Szükségesnek tartjuk busz vásárlását a falu részére. Ez a jármű többféle feladatot is elláthatna, úgy mint iskolabusz-óvodabusz, idősek szállítása, és felhasználhatnák a civil szervezetek is (pl. néptánccsoport, sportolók stb.) vidéki programjaik alkalmával. Tárgyalást kell kezdeményezni a Kisalföld Volánnal a napközbeni járatok sűrítése és éjszakai járatok üzembe helyezése kérdésében.
 • A településen és annak határában mintegy 200 ezer köbméter illegális hulladék található. Célunk az illegális szemétlerakók felszámolása, újabbak keletkezésének megakadályozása. Fontos a szelektív hulladékgyűjtés hatékonyabb és szélesebb körű alkalmazása. Fontos komposztálók kihelyezése minden lakóháznál, és az égetési tilalom betartatása. A falu területén lényegesen több, és rendszeresen ürített szemétgyűjtő konténerre van szükség. A hétvégi házas övezetben is meg kell oldani a szervezett hulladékbegyűjtést.
 • “Virágos Győrújbarátért” és a “Tiszta udvar rendes ház” program újszerű bevezetése.
 • A lakosság számának növekedésével párhuzamosan bővült a gyermeklétszám is. Településünkön az óvoda és az iskola jelenlegi formájában elérte befogadóképességének határait. Az óvodát a hosszú távú igények figyelembe vételével kell bővíteni. Meg kell vizsgálni bölcsődei intézmény beindításának lehetőségét is. Az iskolában a menza nem képes a diákok kulturált és nyugodt étkeztetését megoldani, ezért annak jelentős fejlesztése, bővítése szükséges.
 • Az iskolában magas színvonalú, integrált oktatást kell megvalósítani, ami versenyképes alternatívát jelent a győri iskolákkal szemben. Célunk, hogy az itteni gyerekek 14 éves korukig helyben kapják meg a minél szélesebb körű és magas színvonalú oktatást.

3. Kultúra, közösségi élet

Sokunk szerint ennek a falunak nagy előnye, hogy olyan közösségi élményeket tud adni az itt lakóknak, amit máshol (nagyvárosban) nem kaphatunk meg. Célunk, hogy ez a közösség tovább erősítse az emberi kapcsolatokat, a “magyar átokként” emlegetett széthúzással szemben itt egy erős, összetartó kötelék alakuljon ki. Ennek érdekében minél több közösségépítő lépésre van szükség, amelyeknek az önkormányzat az elindítója, és a civil szervezetek katalizátorként működhetnek közre.

 • Határozott célunk, hogy megszűnjön az egyesek szemében máig létező, de ki nem mondott ellentét az őslakosok és betelepülők között. Aki ide építi házát, az itt is szeretne maradni, a gyermeke és unokája vélhetőleg itt fog élni, így idővel már ő is “őslakos” lesz.
 • Javasoljuk egy helyi piac kialakítását. Ezáltal a vevő a megbízható friss árut helyben tudná megvásárolni, a termelőnek pedig nem kellene terményeit Győrbe szállítani.
 • A faluban sok idős, beteg ember él, akik mindennapi teendőik ellátásában segítségre szorulnak. Emiatt szükségesnek tartjuk egy idősgondozó hálózat kialakítását.
 • A fiatalok számára a szabadidő kulturált és hasznos eltöltését biztosító rendezvényeket kell szervezni. A tizenéves korosztály számára “közösségi tereket” kell létrehozni, hiszen számukra jelentik a legnagyobb veszélyt a drog, alkohol és más káros szenvedélyek hatásai. Megfontolandó a falumozi és színház kialakítása az új faluházban.
 • A sport minden korosztály számára a szabadidő hasznos eltöltésének egyik módja. Lehetővé kell tenni, hogy a sportcsarnokot a település lakói rendszeresen használhassák sportolásra.
 • Sok-sok dolog van, amivel az önkormányzat nem tud foglalkozni és nem is a feladata. Tágabb teret kell adni a civil kezdeményezéseknek. A településen létező egyesületeket támogatni kell, de átgondoltabban és arányosabban, akár pályázatok útján. Szakterületenként be kell őket vonni az önkormányzati döntés előkészítésébe.

4. Vendégváró Győrújbarát

A győri kistérség egyik fejlődő gazdasági ágazata a turizmus. Településünk elsősorban a falusi turizmus fejlődése területén érhet el eredményeket. Győrújbarátnak több szempontból is nagyon jó a földrajzi elhelyezkedése. Közelünkben található Győr, mint nagyváros, a világörökség részét képező Pannonhalmi Főapátság, a péri repülőtér. Ne feledkezzünk meg az autópálya közelségéről sem, amely biztosítja településünk megközelíthetőségét.
Javaslat: turisztikai koncepció és marketing stratégia készítése az alábbi alapelvek mentén:

 • Győrújbarát országos ismertségét meg kell teremteni egy évről évre megrendezendő, jól kommunikálható rendezvénnyel (fesztivállal). Ennek megszervezése az önkormányzat feladata.
 • Egységes koncepció a falu köztéri arculatának kialakításához (buszmegállók, utcanév-táblák, falutérkép, virágtartó, stb), esetlegesen helyi iparművészek bevonásával.
 • Kombinált turisztikai programcsomagok összeállítása.
 • Együttműködés a Nyugat – Dunántúli Regionális Marketing Igazgatósággal.
 • Nemzetközi tapasztalatok integrálása, tájékozottságot és szemléletformálást elősegítő előadások és fórumok támogatása.
 • Információs anyagok készítése és eljuttatása a célcsoporthoz, valamint kiállításokra.
 • Turisztikai szálláshelyek minőségi és mennyiségi fejlesztése.
 • Vadász és lovas turizmus feltételeinek fejlesztése.
 • A helyi ezeréves borkultúra és gasztronómiai kínálat összekapcsolása, borút kialakítása.
 • Természetjárás népszerűsítése, egyedi tájérték megőrzése.

Ez a programunk egy komplex fejlesztési, szakmai program, melyet az Egyesületünk által indított jelöltek elképzelései és egyéni programjaink alapján állítottunk össze.