Ciklusprogramunk megvalósulása

A Baráti Hírmondó alpolgármesteri rovatában, négy részletben megjelent összegzést most egyben is olvashatják.

Hónapról hónapra szerkesztem az önkormányzati határozatok rövidített kivonatát a Hírmondóba, és sokadszor vetődik fel bennem, mennyire nehéz lehet ebből megítélni a testület munkájának hatékonyságát. Az elmúlt három évben ötvennél több testületi ülés tartottunk, több száz határozatot hoztunk. Ezek azonban „csak” számok, melyek korántsem minősítik a képviselők munkáját.

Ezen elgondolkodva jutottam arra, hogy eltekintve a csupasz számoktól, a kályhától kell kiindulni. Mit is szándékoztunk megvalósítani, milyen terveink voltak három évvel ezelőtt? Mi valósult meg mindabból, amit többek között a ciklusprogramban fogalmazott meg a testület?

Beszéljenek konkrét tények a lehetőségek felismeréséről:

A pályázatokban rejlő esélyeket felmérve már 2007 tavaszán pályázatíró céget bíztunk meg, hogy minél nagyobb szeletet tudjunk magunknak kihasítani a fejlesztésekre szánt állami és úniós tortából. Még abban az évben képviselőkből és külsős tagokból álló pályázatíró munkacsoport jött létre az előkészítő munka hatékonyságának növelése érdekében.

A 2007-es év a Civilház átalakításának jegyében telt. Kívülállóként talán kaotikus körülmények között zajlottak a tervezési és kivitelezési munkák, de az év végére befejeződött a beruházás. Civil szervezeteink – többek között a nyugdíja s klub, a dalkör, a baba-mama klub – most már rendezett, kulturált körülmények között működhetnek a megújult épületben. Úgy vélem jó döntést hoztunk: az anyagi fedezetet 20 évre felvett hitel biztosította, a kamatot az állam fizeti.

Hosszas előkészítés után a 2009. ismét egy sikeres pályázat megvalósításáról szólt. Az elnyert több, mint 300 milliós támogatás eredményeként bővült és korszerűsödött az óvoda és az iskola épülete. Büszkén állíthatjuk, hogy településünk eddigi legnagyobb, legjelentősebb fejlesztése zárult le ez év októberben.

2010. sem lesz eseménytelen. Megszépül faluközpontunk annak az úniós pályázatnak köszönhetően, mely több mint 100 millió forinttal támogatta elképzeléseinket.

Egyet azonban nem szabad elfelejtenünk. A testület meghozta a döntéseket, melyek önmagukban csupán a fejlődés útját szabták meg. A hivatal, az intézményeink dolgozói működtek közre a végrehajtásban. Nélkülük egy projekt sem zárult volna sikeresen!

Beszéljenek tények a sokoldalú helyi kommunikáció feltételeinek megteremtéséről:

Ma már természetes, hogy településünk lakói színes, több oldalas újságból tájékozódhatnak a helyi eseményekről illetve hírekről. Ma már az is természetes, hogy a testületi üléseket, társadalmi eseményeket akár a tévé előtt ülve is követhetjük. 2007-ben a testület a helyi kommunikáció megújítása és színesebbé tétele érdekében hozta meg azokat a döntéseket, melyek az említett reformokhoz vezettek. A települési honalap is 2007-ben éledt fel. A mindennapok tapasztalatai szükségessé tették az újabb változtatásokat. Ennek eredményeként ez év végén a honlap egyszerűbben kezelhető menüvel, kibővült információkkal, megújult állapotban fog üzemelni.

Iskola, óvoda, egészségügyi alapellátás:

Átfogó változások következtek be oktatási és nevelési intézményeinkben az elmúlt években. Hosszú és alapos szakmai előkészítést követően 2007. nyarán született döntés az ÁMK. létrehozásáról. Azóta az óvoda, iskola, pedagógiai szakszolgálat és a művelődési ház egy intézmény keretében látja el feladatait. Nemcsak a szervezeti forma alakult át, hanem személyi változások is történtek. Többszöri pályázati eljárást követően 2008 őszére új, szakmailag képzett vezetők kerültek az ÁMK. és az óvoda élére.

A demográfiai változások figyelembe vételével döntött 2007-ben a képviselő-testület az óvoda és az iskola bővítéséről, modernizálásáról, és pályázott Úniós támogatás elnyerése érdekében. A projekt 2008 őszén sikeresen zárult: az óvodai férőhelyek száma, új torna-, és orvosi szoba épült, technikailag megújult, tágasabb lett a konyha, az iskola új tanteremmel bővült, korszerűsödött az egész épület.

Az érvek és ellenérvek komoly mérlegelését követőn 2007-ben új, a faluközpontba építendő egészségügyi központ létesítésről döntött a testület. Elképzeléseink szerint ebben az új épületben kapna helyet a gyermek és felnőtt háziorvosi rendelő, a fogorvos és a védőnők. A tervek 2008 derekára elkészültek, majd még ebben az évben kiírt pályázathoz benyújtásra kerültek. Ez a projektünk nem nyert, azonban az elkészült dokumentációt kedvező kiírás esetén a jövőben más pályázatnál ismét fel lehet használni.

Céljainknak megfelelően megvizsgáltuk bölcsőde építésének lehetőségét, mérlegeltük a lakossági igényeket és a demográfiai változások hatásait. A 2009-ben elkészült tervek a jövőben kedvező állami támogatottságú pályázat anyagát képezhetik.

Fontosnak tartom, hogy az egészségügyi központra és a bölcsődére is már konkrét tervekkel rendelkezünk, hiszen a hosszadalmas előkészítő munkát már elvégeztük. Az Úniós pályázati lehetőségek megnyílása esetén e tervek birtokában gyorsan reagálva tudunk lépni.

Az épített és a természeti környezet védelme:

Az elmúlt ével legfontosabb és egyben folyamatos feladata volt a felszíni vízelvezető árkok további fejlesztése és karbantartása. Erre a feladatra minden évben több millió forintot különített el a testület. Sikerként könyvelhetjük el, hogy a problémák megoldásába a Hivatalnak sikerült az érintett lakosságot is bevonni.

A rendezési terv felülvizsgálata halaszthatatlanná vált. A folyamat 2007-ben indult. Az Öreg-gyepszegés területének hasznosítása mellett foglalt állást a testület. A beruházó utóbb elállt szándékától. Az egyedi lakossági igények elbírálása 2009-től folyamatos.

Elveinkhez hűnek maradva újabb lakóparkok létrehozását és külterületek belterületbe csatolását nem támogattuk.

Az épített környezet fejlesztése körében készült el 2008 végére a civilház, mely településünk kulturális életének helyszínévé vált, egyben otthont ad civil szervezeteinknek is. Udvarán 2009-ben megvalósult az első grund, a játszótér pedig idén újul meg.

E körben említeném meg, hogy az elmúlt években megkezdődött temetőink és ravatalozóink felújítása is, mely idén a nagybaráti temetőben folytatódik.

Gyermek- és ifjúságvédelem

Településünk sportéletének meghatározó színtere a sportcsarnok, ahol a helyi sportegyesületek edzéseikhez, rendezvényeikhez állandó helyszínt kaptak. A helyi sportélet támogatására az elmúlt években jelentős összeget fordítottunk. A támogatási kérelmek elbírálásánál a képviselő-testület a tömegsport támogatását helyezte előtérbe, mellyel a községben élő gyermekek és felnőttek mozgáskultúrájának javítását kívánta elérni.

Korábbi elképzeléseinknek megfelelően a szabadidő kötetlen, hasznos eltöltését is támogattuk. Megépült a Civilház melletti első szabadtéri sportpálya, mely a fiatalok számára nyújt lehetőséget focizásra, kosarazásra.

Idén folytatódnak a grundépítések. A Csárdasoron épül aszfalttal borított, körbekerített sportpálya.

Nem feledkeztünk meg a legkisebbekről sem. Elkészültek a tervek a Civilház udvarának udvari játékokkal történő felszerelésre, melyet még idén pályázati támogatással fogunk megvalósítani. Jelentős összeg került idén is a céltartalékba a játszótérépítés jogcímén az elmúlt évben megkötött településrendezési szerződés kapcsán. Ennek felhasználásról évközben dönt a testület.

Hagyományainkhoz híven évről-évre jelentős összeggel támogatjuk a közép-, és felsőoktatásban részt vevő helyi fiatalokat a Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat keretében.

Helyi közutak és közterületek fenntartása

Folytatódott az önkormányzati fenntartású, helyi közutak építése, karbantartása. Az elmúlt években több pályázati lehetőséget is sikerült kihasználnunk, így jelentős önerő mellett és részben állami támogatással javítottunk közútjaink állapotán. Aszfaltozásra került a Mélykút, Komlóhát, Villabráth utcák. Tavaly önerőből kezdtük meg a Hunyadi utca szilárd útburkolatának megépítését, melyet idén fogunk befejezni. Néhány utcában több, máshol kevesebb sikerrel mart aszfaltozást végeztünk. A lakosság útépítési kezdeményezésit felkaroltuk és anyagi támogatást nyújtottunk hozzá. Összességében megállapíthatjuk, hogy jelentős előre lépéseket tettünk úthálózatunk érdekében, de még a jövő is sok feladatot tartogat számunkra.

Meg szeretném jegyezni, hogy településünk fő, átmenő útvonalai nem önkormányzati tulajdonban vannak, így azok állagmegóvása, javítása sem önkormányzati feladat.

A falu köztéri arculatának kialakítása is megkezdődött. Új utcanév és útbaigazító táblák kerültek kihelyezésre. A buszmegállók felmérése, tervezése befejeződött. Cseréjük pályázati források igénybe vételével folyamatban van.

Lakossági kezdeményezéseket támogatva elkezdődött a veszélyes és forgalmas útszakaszokon a fekvőrendőrök kihelyezése.

A település forgalomszervezésnek javítása érdekében vannak még feladataink. A településközpont tekintetében azonban az idén nyáron megvalósuló „élhető faluközpont” pályázat pozitív változásokat fog hozni.

Köztisztaság, településtisztaság

Az önkormányzati ciklus első évében hoztunk döntést a szelektív hulladékgyűjtő szigetek kialakításáról. 2007.-től településünk több pontján lehet a hulladékot a szelektív módon gyűjteni. A környezettudatos magatartásra neveléssel ezen újság hasábjain több ízben kísérletet tettünk. A ciklusprogramban megfogalmazott célnak megfelelően a győrújbaráti hulladékudvar kialakítás is folyamatban, az ingatlan megvásárlása már megtörtént.

Itt meg kell állnunk néhány szóra.

Be kell látni, hogy önmagában kevés volt a változáshoz egy jó cél érdekében meghozott és végrehajtott testületi döntés, mivel a lakosság egy része azt nem támogatta. Felháborító és elkeserítő, hogy milyen áldatlan állapotok uralkodnak nap, mint nap a hulladékgyűjtő szigetek környeztében! Közülünk néhányan nincsenek tisztában a környezetvédelem fontosságával, igénytelenek és érdektelenek lakókörnyezetükkel kapcsolatban. Ezt igazolja a hulladékgyűjtő mellé halmozott háztartási hulladék-kupac, a kidobott veszélyes hulladék. Ez nem csupán negatív esztétikai látvány, közegészségügyileg is veszélyes jelenség, de az itt lakó emberekről is rossz bizonyítványt állít ki. Hiába a környezettudatos óvodai és iskolai nevelés, ha a szülők ilyen rossz példát mutatnak gyermekeinek!

Meg kell e témánál említeni, hogy a hulladékgyűjtés rendszerében a KOMSZOL 2010 tavaszától jelentős változásokat vezetett be a kétkannás rendszerrel. Ezzel egyidejűleg a szelektív szigetek száma is megnőtt. Tény, hogy az újonnan kapott kukák űrtartalma kisebb, a szelektív konténerek ürítése pedig nem elég gyakori. A problémát az Önkormányzati Hivatal rendszeresen jelzi a KOMSZOL felé. Sajnos a felmerült helyzet orvoslása a KOMSZOL nélkül lehetetlen.

Önkormányzati Hivatal

Alapvető célként fogalmazódott meg, hogy ügyfélbarát hivatal álljon a lakosság rendelkezésre. Ennek megfelelően már 2007-ben megváltozott a hivatal ügyfélfogadási rendje, mely kibővült ügyfélfogadási időben áll a lakosság rendelkezésre.

Jelentős változás zajlott le a munkamegosztás területén. A bizottsági munka nagyobb hangsúlyt kapott. Ezen a szinten nőtt a szakmaiság, hiszen hozzáértő, szakmailag felkészült külsős tagok segítik a döntések előkészítését. Így nőtt a hatékonyság, melyben a hivatal szakapparátusának is kiemelkedő szerepe van.

Nagyrészt kicserélődött a hivatal szakmai gárdája, képzett és szakavatott köztisztviselők látják el a feladatokat.

A polgármesteri hatáskör megosztása terén tervezett céljainkat nem sikerült megvalósítani.

Vagyonkezelés

Az önkormányzati tulajdonú ingatlanok felmérése megtörtént. Bár gazdasági és műszaki terv nem készült, folyamatosan és összehangoltan zajlanak az állagmegóvási munkák. Ebben különösen nagy szerepet játszik a karbantartó csoport. A csoport idén állt fel, és a hivatal irányításával látja el ezeket a feladatokat.

Az önkormányzati tulajdonú ingatlanok megfelelő hasznosítása érdekében még 2007-2008-ban áttekintettük a bérleti rendszert. Egységes bérleti szabályzatot alkottunk, és rendeztük a bérleti díjakat is.

Helyi vállalkozások és civil szervezetek

A helyi vállalkozókkal előnyben részesítése és tájékoztatása érdekében a pályázati lehetőségek széles körben nyilvánosságra kerülnek a honlap és a megyei sajtó útján. A helyi vállalkozókkal nem sikerült közvetlenebb kapcsolatot kialakítani, csak egy ízben került sor a vállalkozói fórum megszervezésre.

A hagyományokat követve a testület az elmúlt négy évben is jelentős összeggel támogatta a településen működő civil szervezetek. A sport egyesületek támogatása körében a tömegsport került előtérbe, de támogatási összeg e területről nem került elvonásra.

Hozzászólás küldése

Az e-mail címed nem adjuk meg másnak. Amegjelölt mezőket kötelező kitölteni *

*
*